علاقه به شعر و ادبیات فارسی را با توجه به تاریخ کهن آن که ریشه در فرهنگ ایرانیان نخستین دارد می توان از بارزترین نشانه های ایرانی بودن هر فردی دانست که با زبان پارسی به خوبی آشنایی دارد. من نیز در همین راستا نوشته های دارم که بیشتر از احساساتم نشات گرفته اند و از نظر ادبی نیازمند اصلاحات فراوانی می باشند که بخشی از آنها را در این بخش با شما به اشتراک خواهم گذاشت. البته بخش اعظم نوشته های اشتراک گذاشته شده در این بخش در ارتباط با شعرها و متون ادبی است که من آنها را مطالعه کردم و به آنها علاقه مند می باشم و جهت آشنایی هر چه بیشتر شما در این بخش اشتراک گذاری می شوند.