دیجیتال مارکتر ( کارشناس دیجیتال مارکتینگ ) کیست

دیجیتال مارکتر ( کارشناس دیجیتال مارکتینگ ) کیست

دیجیتال مارکتر ( کارشناس دیجیتال مارکتینگ ) به فردی اطلاق می گردد که در یک مجموعه وظیفه هماهنگی و ایجاد ارتباط بین سئوکار، بازاریاب محت...