ارسال استراکچر به تابع در ++c :

در زبان برنامه‌نویسی ++C، می‌توان استراکچرها را به توابع ارسال کرد. استراکچرها در ++C می‌توانند یک مجموعه از متغیرها با انواع مختلف باشند. ارسال استراکچر به تابع به برنامه‌نویس امکان می‌دهد تا یک متغیر که شامل چندین متغیر مختلف است را به تابع انتقال دهد و در آنجا از آن استفاده کند.

برای ارسال استراکچر به یک تابع، می‌توان از دو روش استفاده کرد: ارسال با مقدار (pass by value) و ارسال با ارجاع (pass by reference). در ارسال با مقدار، مقادیر استراکچر از طریق کپی کردن به تابع انتقال داده می‌شوند. این به معنی این است که هر تغییری که در داخل تابع بر روی استراکچر صورت می‌گیرد، روی استراکچر اصلی تاثیری ندارد. در ارسال با ارجاع، آدرس استراکچر به تابع انتقال داده می‌شود. این به معنی این است که هر تغییری که در داخل تابع بر روی استراکچر اعمال می‌شود، روی استراکچر اصلی تاثیر می‌گذارد.

برای ارسال استراکچر به تابع با مقدار، می‌توان از قالب زیر استفاده کرد:

“`c++
void functionName(structureName variableName) {
// کد تابع
}
“`

برای ارسال استراکچر به تابع با ارجاع، می‌توان از قالب زیر استفاده کرد:

“`c++
void functionName(structureName *variableName) {
// کد تابع
}
“`

به عنوان مثال، فرض کنید یک استراکچر به نام “Person” داریم که دو متغیر “name” و “age” را شامل می‌شود. می‌توانیم این استراکچر را به تابعی به نام “printPerson” ارسال کنیم که مقادیر “name” و “age” را چاپ کند. در این حالت، بهتر است از ارسال با مقدار استفاده کنیم زیرا تغییر در مقادیر “name” و “age” در داخل تابع بر روی استراکچر اصلی تاثیری نخواهد داشت.

“`c++
#include
using namespace std;

struct Person {
string name;
int age;
};

void printPerson(Person p) {
cout << “Name: ” << p.name << endl;
cout << “Age: ” << p.age << endl;
}

int main() {
Person myPerson;
myPerson.name = “John”;
myPerson.age = 25;

printPerson(myPerson);

return 0;
}
“`

این کد خروجی زیر را تولید خواهد کرد:

“`
Name: John
Age: 25
“`

در این مثال، استراکچر “Person” به تابع “printPerson” ارسال شده است و مقادیر “name” و “age” استخراج و چاپ می‌شوند.

در نتیجه، ارسال استراکچر به تابع در ++C امکان می‌دهد تا برنامه‌نویسان با استفاده از یک متغیر که شامل چندین متغیر است، عملیات‌های مورد نیاز خود را انجام دهند و کد خود را بهبود دهند. استفاده از ارسال استراکچر به تابع با مقدار یا با ارجاع وابسته به نیازهای برنامه و تغییرات مورد نظر در مقادیر استراکچر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *