اشاره گر به تابع در ++c :

اشاره گر به تابع یا function pointer در زبان برنامه نویسی C++ یکی از ویژگی های قدرتمند این زبان است که به برنامه نویسان اجازه می دهد تا به توابع را به عنوان یک متغیر در نظر بگیرند و آن ها را به عنوان آرگومان به توابع دیگر منتقل کنند یا آن ها را در داخل ساختارهای داده انتقال دهند.

برای استفاده از اشاره گر به تابع در C++، ابتدا باید یک نوع داده ایجاد کنید که به تابع اشاره کند. این کار با استفاده از عبارت typedef امکان پذیر است. سپس برای ایجاد اشاره گر، می توان از این نوع داده استفاده کرد و آن را به تابع مورد نظر اختصاص داد.

در ادامه یک مثال ساده از استفاده از اشاره گر به تابع در C++ آورده شده است:

“`cpp
#include

// ایجاد نوع داده ای برای اشاره گر به تابع
typedef void (*FunctionPointer)(int);

// تابعی که به آن اشاره گر اختصاص داده می شود
void printNumber(int number)
{
std::cout << “Number: ” << number << std::endl;
}

// تابعی که اشاره گر به تابع را به عنوان آرگومان دریافت می کند
void executeFunction(FunctionPointer function, int number)
{
function(number);
}

int main()
{
// ایجاد اشاره گر به تابع
FunctionPointer pointer = printNumber;

// فراخوانی تابع با استفاده از اشاره گر
executeFunction(pointer, 10);

return 0;
}
“`

در این مثال، یک نوع داده با نام FunctionPointer تعریف شده است که یک اشاره گر به تابع را نشان می دهد. سپس تابعی به نام printNumber تعریف شده است که یک عدد را دریافت کرده و آن را چاپ می کند. در تابع executeFunction از اشاره گر به تابع به عنوان یک آرگومان استفاده شده است. در نهایت، در تابع main ابتدا یک اشاره گر به تابع ایجاد شده و به آن تابع printNumber اختصاص داده می شود. سپس تابع executeFunction با استفاده از اشاره گر فراخوانی می شود و عدد 10 به آن پاس داده می شود.

اشاره گر به تابع در C++ به برنامه نویسان امکان می دهد که کد های قابل استفاده مجدد و پویا ایجاد کنند. با استفاده از اشاره گر به تابع، می توان توابع را به عنوان پارامتر به توابع دیگر منتقل کرد و یا آن ها را در داخل ساختارهای داده مانند آرایه ها و لیست ها ذخیره کرد. این مورد به برنامه نویسان امکان می دهد تا در طراحی الگوریتم های پویا و قابل تغییر قدرتمند باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *