تابع فاکتوریل در پایتون :

تابع فاکتوریل در پایتون یکی از توابع پرکاربرد و مهم است که به کاربر امکان محاسبه فاکتوریل یک عدد را می‌دهد. فاکتوریل یک عدد صحیح مثبت، حاصل ضرب تمام اعداد صحیح بین ۱ تا آن عدد است. به عنوان مثال، فاکتوریل ۵ برابر است با ۵ × ۴ × ۳ × ۲ × ۱ که برابر است با ۱۲۰.

تابع فاکتوریل در پایتون به سادگی قابل استفاده است و می‌تواند به دو روش پیاده‌سازی شود: روش بازگشتی و روش تکراری.

در روش بازگشتی، تابع فاکتوریل به صورت بازگشتی فراخوانی می‌شود تا تمامی مقادیر بین عدد مورد نظر و ۱ را ضرب کند. در هر مرحله، تابع فاکتوریل خود را برای عدد یک کمتر فراخوانی می‌کند تا تا زمانی که به عدد ۱ برسد. به این ترتیب، تابع به صورت بازگشتی تمامی مقادیر بین عدد مورد نظر و ۱ را ضرب می‌کند و نتیجه نهایی را برمی‌گرداند.

در روش تکراری نیز، تابع فاکتوریل به صورت تکراری فراخوانی می‌شود. در این روش، از یک حلقه تکرار استفاده می‌شود تا تمامی مقادیر بین عدد مورد نظر و ۱ را ضرب کند. در هر مرحله، عدد مورد نظر را در متغیری ذخیره کرده و به عدد یک کمتر می‌شود تا زمانی که به عدد ۱ برسد. در هر مرحله نیز، حاصل ضرب را در متغیری ذخیره می‌کنیم و در نهایت آن را برمی‌گردانیم.

برای مثال، برای محاسبه فاکتوریل ۵ به صورت بازگشتی در پایتون، کد زیر را می‌توان استفاده کرد:

“`python
def factorial_recursive(n):
if n == 1:
return 1
else:
return n * factorial_recursive(n-1)

result = factorial_recursive(5)
print(result)
“`

و برای محاسبه فاکتوریل ۵ به صورت تکراری در پایتون، می‌توان از کد زیر استفاده کرد:

“`python
def factorial_iterative(n):
result = 1
for i in range(1, n+1):
result *= i
return result

result = factorial_iterative(5)
print(result)
“`

همانطور که مشاهده می‌شود، تابع فاکتوریل در پایتون بسیار ساده قابل استفاده است و با استفاده از این تابع، می‌توان فاکتوریل هر عدد صحیح مثبت را به سادگی محاسبه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *