تابع (متد) System.Out.Println و System.Out.Print در جاوا :

در زبان برنامه‌نویسی جاوا، برای چاپ خروجی‌ها و اطلاعات به کاربر، از دو تابع مهم به نام‌های System.out.println و System.out.print استفاده می‌شود. این دو تابع در کلاس System به صورت استاتیک تعریف شده‌اند و می‌توان از آن‌ها بدون نیاز به ایجاد شیء از کلاس System استفاده کرد.

تابع System.out.println:
تابع System.out.println به صورت معمول برای چاپ خروجی‌ها استفاده می‌شود. این تابع یک رشته را به عنوان ورودی دریافت می‌کند و آن را به همراه یک خط جدید به خروجی چاپ می‌کند. به عبارت دیگر، با استفاده از این تابع، می‌توان رشته‌ای را در خط جدید چاپ کرد. مثال زیر نحوه استفاده از این تابع را نشان می‌دهد:

“`
System.out.println(“Hello, World!”);
“`

این خط دستور، رشته “Hello, World!” را به همراه یک خط جدید چاپ می‌کند.

تابع System.out.print:
تابع System.out.print نیز برای چاپ خروجی‌ها استفاده می‌شود، اما بدون افزودن خط جدید به خروجی. به عبارت دیگر، با استفاده از این تابع، می‌توان رشته‌ای را در خط فعلی چاپ کرد. مثال زیر نحوه استفاده از این تابع را نشان می‌دهد:

“`
System.out.print(“Hello, “);
System.out.print(“World!”);
“`

این دو خط دستور، رشته “Hello, ” را در خط فعلی چاپ کرده و سپس رشته “World!” را نیز در خط فعلی چاپ می‌کند. این دو خروجی همچنان در یک خط چاپ می‌شوند.

استفاده از این دو تابع به صورت ترکیبی:
با استفاده از این دو تابع می‌توان چندین خروجی را به همراه یکدیگر در خروجی چاپ کرد. مثال زیر نحوه استفاده از این دو تابع به صورت ترکیبی را نشان می‌دهد:

“`
System.out.print(“Hello, “);
System.out.println(“World!”);
“`

این دو خط دستور، رشته “Hello, ” را در خط فعلی چاپ کرده و سپس رشته “World!” را به همراه یک خط جدید چاپ می‌کند. به این ترتیب، نتیجه نهایی به صورت “Hello, World!” در خروجی چاپ می‌شود.

در این مقاله، توابع System.out.println و System.out.print در زبان برنامه‌نویسی جاوا مورد بررسی قرار گرفتند. این دو تابع برای چاپ خروجی‌ها و اطلاعات به کاربر استفاده می‌شوند. تابع System.out.println رشته ورودی را به همراه یک خط جدید چاپ می‌کند، در حالی که تابع System.out.print همان رشته را بدون خط جدید چاپ می‌کند. با استفاده از این دو تابع، می‌توان چندین خروجی را به همراه یکدیگر در خروجی چاپ کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *