توابع کار با رشته در ++c :

یکی از قابلیت‌های مهم زبان برنامه‌نویسی ++C، قابلیت کار با رشته‌ها است. در این زبان، رشته‌ها به صورت یک آرایه از کاراکترها تعریف می‌شوند و برای انجام عملیات‌های مختلف روی رشته‌ها، توابعی نیز در نظر گرفته شده است. در ادامه، به برخی از توابع مهم کار با رشته‌ها در ++C می‌پردازیم.

1. تابع strlen:
این تابع برای محاسبه طول یک رشته استفاده می‌شود. طول رشته مقدار بازگشتی این تابع است و تا زمانی که به کاراکتر پایانی رشته برسد، اعداد صحیح مثبت برمی‌گرداند.

2. تابع strcpy:
این تابع برای کپی کردن یک رشته در یک رشته دیگر استفاده می‌شود. رشته مقصد باید قبل از استفاده از این تابع تعریف شده باشد و تمام کاراکترهای رشته منبع در آن کپی می‌شوند.

3. تابع strcat:
این تابع برای اتصال دو رشته به یکدیگر استفاده می‌شود. رشته مقصد باید قبل از استفاده از این تابع تعریف شده باشد و تمام کاراکترهای رشته منبع به آن اضافه می‌شوند.

4. تابع strcmp:
این تابع برای مقایسه دو رشته استفاده می‌شود. مقدار بازگشتی این تابع 0 است اگر دو رشته برابر باشند و عددی غیر صفر اگر دو رشته متفاوت باشند. مقدار بازگشتی نیز تفاوت بین کاراکترهای متناظر رشته‌ها است.

5. تابع strchr:
این تابع برای جستجوی یک کاراکتر مشخص در یک رشته استفاده می‌شود. این تابع نشانگر به اولین تکرار کاراکتر مورد نظر در رشته اشاره می‌کند و اگر کاراکتر مورد نظر یافت نشود، نشانگر به مقدار NULL اشاره می‌کند.

6. تابع strstr:
این تابع برای جستجوی یک رشته در یک رشته دیگر استفاده می‌شود. این تابع نشانگر به اولین تکرار رشته مورد نظر در رشته اصلی اشاره می‌کند و اگر رشته مورد نظر یافت نشود، نشانگر به مقدار NULL اشاره می‌کند.

در این مقاله، به برخی از توابع کار با رشته در ++C پرداختیم. این توابع تنها نمونه‌ای از توابع موجود در زبان ++C برای کار با رشته‌ها هستند و برنامه‌نویسان می‌توانند از دیگر توابع نیز استفاده کنند تا به نیاز‌های خود برسند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *