توابع MIN, MAX, COUNT, AVG, SUM در SQL :

SQL یک زبان برنامه نویسی است که برای مدیریت داده ها در پایگاه داده ها استفاده می شود. از این زبان برای استخراج داده ها و انجام عملیات محاسباتی مانند MIN، MAX، COUNT، AVG و SUM استفاده می شود.

تابع MIN در SQL برای یافتن کمترین مقدار در یک ستون استفاده می شود. برای مثال، اگر ما یک جدول داشته باشیم که ستونی با نام “امتیاز” دارد، می توانیم با استفاده از تابع MIN، کمترین امتیاز را پیدا کنیم.

تابع MAX نیز برای یافتن بیشترین مقدار در یک ستون استفاده می شود. با استفاده از تابع MAX، می توانیم بیشترین امتیاز را در ستون “امتیاز” پیدا کنیم.

تابع COUNT برای شمارش تعداد رکوردها در یک ستون استفاده می شود. با استفاده از تابع COUNT، می توانیم تعداد رکوردها را در ستون “امتیاز” به دست آوریم.

تابع AVG برای محاسبه میانگین مقادیر در یک ستون استفاده می شود. با استفاده از تابع AVG، می توانیم میانگین امتیازها را در ستون “امتیاز” محاسبه کنیم.

تابع SUM برای جمع کردن مقادیر در یک ستون استفاده می شود. با استفاده از تابع SUM، می توانیم مجموع امتیازها را در ستون “امتیاز” به دست آوریم.

به عنوان مثال، فرض کنید یک جدول به نام “دانشجو” داریم که ستونی با نام “نمره” دارد. می توانیم با استفاده از تابع MIN، کمترین نمره را پیدا کنیم. همچنین با استفاده از تابع MAX، بیشترین نمره را پیدا کنیم. با استفاده از تابع COUNT، تعداد دانشجویان را به دست آوریم. همچنین با استفاده از تابع AVG، میانگین نمرات دانشجویان را محاسبه کنیم. در نهایت، با استفاده از تابع SUM، مجموع نمرات دانشجویان را به دست آوریم.

با استفاده از این توابع، می توانیم عملیات محاسباتی روی داده های موجود در پایگاه داده انجام دهیم و نتایج مورد نیاز خود را به دست آوریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *