حلقه های تو در تو در ++C :

حلقه های تو در تو یا Nested Loops در زبان برنامه نویسی ++C امکان اجرای یک حلقه داخلی در داخل یک حلقه خارجی را فراهم می کند. این نوع حلقه ها برای مواقعی مفید هستند که نیاز به تکرار یک بخش کد داخلی برای هر عنصر یا آیتم از یک لیست یا آرایه داریم.

در زبان ++C، می توان از حلقه های for و while برای اجرای حلقه های تو در تو استفاده کرد. در ادامه یک نمونه کد نشان داده شده است:

“`
for (int i = 0; i < 5; i++) {
for (int j = 0; j < 3; j++) {
cout << “i: ” << i << “, j: ” << j << endl;
}
}
“`

در این نمونه کد، یک حلقه خارجی با استفاده از حلقه for تعریف شده است که برای مقادیر i از 0 تا 4 اجرا می شود. در داخل این حلقه، یک حلقه داخلی نیز با استفاده از حلقه for تعریف شده است که برای مقادیر j از 0 تا 2 اجرا می شود. هر بار که حلقه داخلی اجرا می شود، مقادیر i و j در خروجی نمایش داده می شوند.

نتیجه اجرای این کد به شکل زیر خواهد بود:

“`
i: 0, j: 0
i: 0, j: 1
i: 0, j: 2
i: 1, j: 0
i: 1, j: 1
i: 1, j: 2
i: 2, j: 0
i: 2, j: 1
i: 2, j: 2
i: 3, j: 0
i: 3, j: 1
i: 3, j: 2
i: 4, j: 0
i: 4, j: 1
i: 4, j: 2
“`

از حلقه های تو در تو می توان برای حل مسائل پیچیده تر نیز استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر ما یک ماتریس دو بعدی داشته باشیم و بخواهیم تمامی عناصر آن را چاپ کنیم، می توانیم از حلقه های تو در تو استفاده کنیم. نمونه کد زیر را در نظر بگیرید:

“`
int matrix[3][3] = { {1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9} };

for (int i = 0; i < 3; i++) {
for (int j = 0; j < 3; j++) {
cout << matrix[i][j] << ” “;
}
cout << endl;
}
“`

در این نمونه کد، یک ماتریس 3×3 تعریف شده است و سپس با استفاده از حلقه های تو در تو، هر عنصر از ماتریس به ترتیب در خروجی چاپ می شود. نتیجه اجرای این کد به شکل زیر خواهد بود:

“`
1 2 3
4 5 6
7 8 9
“`

بنابراین، حلقه های تو در تو یک ابزار قدرتمند در زبان ++C هستند که برای تکرار یک بخش کد داخلی برای هر آیتم در یک لیست یا آرایه استفاده می شوند. این نوع حلقه ها به برنامه نویسان امکان می دهند که به راحتی و با کد کمتر، مسائل پیچیده تری را حل کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *