داده عددی (Number) در JavaScript :

داده عددی (Number) یکی از انواع داده‌های اصلی در زبان برنامه‌نویسی JavaScript است. این نوع داده برای نمایش اعداد صحیح و اعشاری استفاده می‌شود. در این مقاله، به بررسی جزئیات و ویژگی‌های داده عددی در JavaScript می‌پردازیم.

داده عددی در JavaScript می‌تواند به صورت صحیح (integer) یا اعشاری (floating point) باشد. برای تعریف یک مقدار عددی صحیح، کافی است آن را بین علامت تکی اصلی (=) قرار داده و مقدار مورد نظر را تعیین کنید. برای مثال:

“`javascript
let num = 10;
“`

در این مثال، متغیر num یک مقدار صحیح به مقدار 10 را نگهداری می‌کند.

همچنین، می‌توان اعداد اعشاری را نیز در JavaScript تعریف کرد. برای این کار، می‌توانید از علامت اعشاری (.) استفاده کنید. برای مثال:

“`javascript
let floatNum = 3.14;
“`

در این مثال، متغیر floatNum یک مقدار اعشاری به مقدار 3.14 را نگهداری می‌کند.

داده عددی در JavaScript همچنین می‌تواند مقادیری مانند Infinity (بی نهایت) یا NaN (Not a Number) را نیز نگهداری کند. Infinity مقدار نمایش داده شده برای عددی است که بیشتر از حداکثر مقدار قابل نمایش در JavaScript است. برای مثال:

“`javascript
let infinityNum = Infinity;
“`

در این مثال، متغیر infinityNum یک مقدار بی نهایت را نگهداری می‌کند.

در مواقعی که یک عملیات محاسباتی نامعتبر انجام شود، مقدار NaN به عنوان خروجی نشان داده می‌شود. برای مثال:

“`javascript
let nanNum = “abc” / 2;
“`

در این مثال، متغیر nanNum مقدار NaN را نگهداری می‌کند.

علاوه بر این، داده عددی در JavaScript می‌تواند با عملگرهای مختلفی مورد استفاده قرار گیرد. برخی از این عملگرها عبارتند از: جمع (+)، تفریق (-)، ضرب (*) و تقسیم (/)، به علاوه عملگرهای پیشرفته‌تری مانند توان (^) و باقیمانده (mod). برای مثال:

“`javascript
let sum = 4 + 2; // جمع
let subtract = 4 – 2; // تفریق
let multiply = 4 * 2; // ضرب
let divide = 4 / 2; // تقسیم
let power = 4 ** 2; // توان
let modulus = 4 % 2; // باقیمانده
“`

در این مثال، متغیرهای sum، subtract، multiply، divide، power و modulus به ترتیب مقادیر 6، 2، 8، 2، 16 و 0 را نگهداری می‌کنند.

به طور خلاصه، داده عددی در JavaScript برای نمایش اعداد صحیح و اعشاری استفاده می‌شود و می‌تواند مقادیری مانند Infinity و NaN را نیز نگهداری کند. همچنین، با استفاده از عملگرهای مختلف، می‌توان با داده عددی در JavaScript عملیات‌های محاسباتی را انجام داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *