دستور if در ++C :

دستور if در زبان برنامه‌نویسی ++C یکی از دستورات اصلی و مهم است که برای انتخاب شرطی از آن استفاده می‌شود. با استفاده از دستور if، می‌توانیم برنامه را به صورت شرطی اجرا کنیم و تصمیم‌گیری‌هایی را بر اساس شرایط مختلف انجام دهیم.

ساختار دستور if به شکل زیر است:

if (شرط) {
// اجرای دستورات در صورت برقرار بودن شرط
}

در این ساختار، شرط یک عبارت بولی است که می‌تواند برابر true یا false باشد. اگر شرط برقرار باشد (یعنی مقدار آن true باشد)، بلافاصله دستورات داخل بلاک if اجرا خواهند شد. اما اگر شرط برقرار نباشد (یعنی مقدار آن false باشد)، دستورات داخل بلاک if نادیده گرفته خواهند شد و برنامه به ادامه اجرای خود ادامه خواهد داد.

به عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهیم برنامه‌ای بنویسیم که بررسی کند آیا یک عدد مثبت است یا منفی. در این صورت، می‌توانیم از دستور if استفاده کنیم:

int number = 10;
if (number > 0) {
cout << “عدد مثبت است” << endl;
}

این برنامه ابتدا مقدار عدد را برابر 10 قرار می‌دهد و سپس با استفاده از شرط (number > 0) بررسی می‌کند آیا عدد بزرگتر از صفر است یا خیر. در این صورت، به دلیل برقرار شدن شرط، دستور cout << “عدد مثبت است” << endl; اجرا خواهد شد و پیام “عدد مثبت است” در خروجی نمایش داده می‌شود.

دستور if همچنین قابل استفاده با استفاده از دستور else نیز است. در صورتی که شرط داخل if برقرار نباشد، دستورات داخل بلاک else اجرا خواهند شد. به عنوان مثال:

int number = -5;
if (number > 0) {
cout << “عدد مثبت است” << endl;
} else {
cout << “عدد منفی است” << endl;
}

در این مثال، ابتدا مقدار عدد را برابر -5 قرار می‌دهیم. سپس با استفاده از شرط (number > 0) بررسی می‌کنیم آیا عدد بزرگتر از صفر است یا خیر. اما در این صورت، چون شرط برقرار نیست، دستورات داخل بلاک if نادیده گرفته شده و به دستورات داخل بلاک else رفته می‌شود. در نتیجه، پیام “عدد منفی است” در خروجی نمایش داده می‌شود.

در مواردی که بیش از یک شرط می‌خواهیم بررسی کنیم، می‌توان از دستورات else if نیز استفاده کرد. در این صورت، هر شرط به ترتیب بررسی می‌شود و در صورتی که شرط برقرار باشد، دستورات مربوطه اجرا خواهند شد. به عنوان مثال:

int number = 0;
if (number > 0) {
cout << “عدد مثبت است” << endl;
} else if (number < 0) {
cout << “عدد منفی است” << endl;
} else {
cout << “عدد صفر است” << endl;
}

در این مثال، ابتدا مقدار عدد را برابر 0 قرار می‌دهیم. سپس با استفاده از شرط (number > 0) بررسی می‌کنیم آیا عدد بزرگتر از صفر است یا خیر. اما در این صورت، چون شرط برقرار نیست، به شرط بعدی (number < 0) می‌رویم و در صورت برقرار بودن آن، دستورات داخل بلاک else if اجرا می‌شوند. اما در این مثال، هیچ یک از شرایط برقرار نیست و در نهایت به دستورات داخل بلاک else می‌رویم و پیام “عدد صفر است” در خروجی نمایش داده می‌شود.

دستور if در ++C ابزاری قدرتمند است که برنامه‌نویسان را قادر می‌سازد تا بر اساس شرایط مختلف، تصمیم‌هایی را در برنامه‌های خود اتخاذ کنند. استفاده درست و مناسب از دستور if می‌تواند بهبود و بهینه‌سازی برنامه‌ها را فراهم کند و به برنامه‌نویس در اجرای منطق برنامه کمک کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *