دوگانگی موج و ذره یعنی چی؟ مگر می شود یک ذره همزمان هم موج باشد و هم ذره؟ با توجه به دانسته های کلاسیک در فیزیک همچنین چیزی کاملا غیر ممکن است. زیرا داشتن ماهیت دوگانه برای هیچ موجودی در سطح اتمی امکانپذیر نیست اما در سطح زیر اتمی ( مکانیک کوانتومی ) چطور؟

با توجه به آزمایش پراش، موج بودن الکترون و با توجه به آزمایش میلیکان، ذره بودن الکترون مطرح شد و به اثبات رسید. بنابراین برخلاف تجربیات عادی و قابل لمس، خاصیت دوگانه ای را به الکترون نسبت می دهیم چنان که در فیزیک مدرن الکترون ( موجود فیزیکی ) در یک زمان هم موج است و هم ذره. بنابراین اصل موضوع بوهر در چارچوب مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی یعنی اصول موضوعه ای که قابل درک و لمس نیستند اما به عنوان یک اصل مورد پذیرش می باشد این گونه مطرح می گردد که الکترون مانند یک سکه دو روی است یعنی به طور همزمان هم موج است و هم ذره.

شایان ذکر است مفهوم موج – ذره بودن الکترون را به صورت ابر الکترونی می توان توجیه کرد. در فیزیک کلاسیک برای توصیف یک ذره در یک مکان مشخص به یک بردار در فضای سه بعدی نیاز داریم اما در فیزیک مدرن به دلیل موج – ذره بودن الکترون، برای توصیف حرکت الکترون به یک فضای N بعدی نیاز است. چرا که به دلیل خاصیت موجی در یک زمان مشخص، احتمال های متفاوتی وجود دارد که الکترون در آن مکان ها باشد.

بنابراین دوگانگی موج و ذره با وجود غیر قابل درک بودن در فیزیک کلاسیک و در صورت مشاهده به معنای نقص در انجام آزمایش به حساب آمدن، در سطح زیر اتمی و مکانیک کوانتومی کاملا امکانپذیر و قابل درک است و ذره برای مثال الکترون می تواند هم موج باشد و هم ذره که در برخی آزمایش ها شکل موج بودن آن قابل درک است و در برخی دیگر از آزمایش ها ذره بودن آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *