روش های مختلف تعریف آرایه در جاوا :

در زبان برنامه‌نویسی جاوا، آرایه یک ساختار داده است که تعدادی مقدار هم‌نوع را در خود ذخیره می‌کند. آرایه‌ها در جاوا از نوع رفرنسی هستند و با استفاده از کلیدواژه‌ی `new` ایجاد می‌شوند. در ادامه به بررسی روش‌های مختلف تعریف آرایه در جاوا می‌پردازیم.

1. تعریف آرایه با طول مشخص:
یکی از روش‌های تعریف آرایه در جاوا، تعریف آرایه با طول مشخص است. برای ایجاد آرایه به این صورت، ابتدا نوع داده‌ای آیتم‌های آرایه و سپس کلیدواژه‌ی `[]` را قبل از نام متغیر استفاده می‌کنیم. سپس با استفاده از کلیدواژه‌ی `new` و تابع سازنده، آرایه را می‌سازیم و طول آرایه را مشخص می‌کنیم. به عنوان مثال:

“`java
int[] numbers = new int[5];
“`

در این مثال، یک آرایه‌ی از اعداد صحیح با طول 5 ایجاد می‌شود.

2. تعریف آرایه با مقادیر اولیه:
در جاوا، می‌توانیم آرایه را با مقادیر اولیه‌ای که می‌خواهیم پر کنیم، تعریف کنیم. برای این کار، از کلیدواژه‌ی `new` و تابع سازنده استفاده می‌کنیم و مقادیر اولیه‌ی آرایه را درون قوس‌های مربعی `[]` قرار می‌دهیم. به عنوان مثال:

“`java
String[] fruits = new String[]{“apple”, “banana”, “orange”};
“`

در این مثال، یک آرایه‌ی از رشته‌ها با مقادیر اولیه‌ی “apple”، “banana” و “orange” ایجاد می‌شود.

3. تعریف آرایه با مقادیر اولیه و طول مشخص:
همچنین می‌توانیم آرایه را با مقادیر اولیه و طول مشخص تعریف کنیم. در این حالت، ابتدا نوع داده‌ای آیتم‌های آرایه و سپس کلیدواژه‌ی `[]` را قبل از نام متغیر استفاده می‌کنیم. سپس با استفاده از کلیدواژه‌ی `new` و تابع سازنده، آرایه را می‌سازیم و طول آرایه را مشخص می‌کنیم و در نهایت مقادیر اولیه را درون قوس‌های مربعی `[]` قرار می‌دهیم. به عنوان مثال:

“`java
int[] numbers = new int[]{1, 2, 3, 4, 5};
“`

در این مثال، یک آرایه‌ی از اعداد صحیح با طول 5 و مقادیر اولیه‌ی 1، 2، 3، 4 و 5 ایجاد می‌شود.

4. تعریف آرایه با استفاده از عبارت `new`:
در جاوا، می‌توانیم آرایه را با استفاده از عبارت `new` و تابع سازنده‌ی دیگری تعریف کنیم. در این حالت، ابتدا نوع داده‌ای آیتم‌های آرایه و سپس کلیدواژه‌ی `[]` را قبل از نام متغیر استفاده می‌کنیم. سپس با استفاده از عبارت `new` و تابع سازنده مورد نظر، آرایه را می‌سازیم. به عنوان مثال:

“`java
Scanner[] scanners = new Scanner[3];
for (int i = 0; i < scanners.length; i++) {
scanners[i] = new Scanner(System.in);
}
“`

در این مثال، یک آرایه‌ی از شیء‌های نمونه‌ی کلاس `Scanner` ایجاد می‌شود. ابتدا یک آرایه‌ی از شیء‌های `Scanner` با طول 3 ایجاد می‌شود و سپس با استفاده از حلقه `for`، هر عضو آرایه به صورت جداگانه مقداردهی می‌شود.

در این مقاله، روش‌های مختلف تعریف آرایه در جاوا را بررسی کردیم. هر کدام از این روش‌ها برای تعریف آرایه با طول مشخص، مقادیر اولیه یا هر دو قابل استفاده هستند و به برنامه‌نویس امکان می‌دهند آرایه‌هایی با خصوصیات دلخواه ایجاد کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *