ساختار کنترلی if در JavaScript :

ساختار کنترلی if در JavaScript یکی از مهمترین و پرکاربردترین ساختارهای برنامه نویسی است. این ساختار به برنامه نویس اجازه می‌دهد تا براساس شرایط مشخصی تصمیم‌گیری کند که کدی اجرا شود یا خیر.

ساختار کنترلی if در JavaScript به صورت زیر استفاده می‌شود:

“`
if (شرط) {
// کدی که در صورت برقراری شرط اجرا می‌شود
}
“`

شرط می‌تواند هر عبارتی باشد که بررسی شود. اگر شرط برقرار باشد (یعنی مقدار آن true باشد)، بلافاصله بلاک کد داخل if اجرا می‌شود. اگر شرط برقرار نباشد (یعنی مقدار آن false باشد)، بلاک کد داخل if صرف‌نظر می‌شود و اجرا به خطوطی که بعد از if قرار دارند ادامه می‌یابد.

می‌توان از ساختار if به تنهایی استفاده کرد، اما معمولاً از ساختار‌های کنترلی دیگری همراه با if استفاده می‌شود. به عنوان مثال، می‌توان از ساختار else برای اجرای یک بلاک کد دیگر در صورتی که شرط if برقرار نباشد استفاده کرد.

ساختار if-else در JavaScript به صورت زیر استفاده می‌شود:

“`
if (شرط) {
// کدی که در صورت برقراری شرط اجرا می‌شود
} else {
// کدی که در صورت عدم برقراری شرط اجرا می‌شود
}
“`

اگر شرط برقرار باشد، بلاک کد داخل if اجرا می‌شود و بلاک کد داخل else صرف‌نظر می‌شود. اگر شرط برقرار نباشد، بلاک کد داخل if صرف‌نظر می‌شود و بلاک کد داخل else اجرا می‌شود.

همچنین، ساختار if-else می‌تواند به صورت زنجیره‌ای تعدادی else if داشته باشد. این معنی را دارد که شرط بررسی شده و اگر برقرار نباشد، به شرط بعدی ادامه می‌دهد.

ساختار if-else if…else در JavaScript به صورت زیر استفاده می‌شود:

“`
if (شرط1) {
// کدی که در صورت برقراری شرط1 اجرا می‌شود
} else if (شرط2) {
// کدی که در صورت برقراری شرط2 اجرا می‌شود
} else {
// کدی که در صورت عدم برقراری هیچکدام از شروط اجرا می‌شود
}
“`

ساختار if-else if…else به صورت زنجیره‌ای عمل می‌کند. ابتدا شرط اول بررسی می‌شود و اگر برقرار باشد، بلاک کد داخل if اجرا می‌شود و سایر شرایط صرف‌نظر می‌شوند. اگر شرط اول برقرار نباشد، شرط دوم بررسی می‌شود و اگر برقرار باشد، بلاک کد داخل else if اجرا می‌شود و سایر شرایط صرف‌نظر می‌شوند. اگر هیچ یک از شروط برقرار نباشند، بلاک کد داخل else اجرا می‌شود.

در نهایت، ساختار if-else قابل ترکیب با عملگرهای منطقی نیز است. با استفاده از عملگرهای منطقی همانند && (و) و || (یا) می‌توان شروطی پیچیده‌تر را بررسی کرد.

به طور خلاصه، ساختار کنترلی if در JavaScript به برنامه نویس امکان می‌دهد تا شرایط مختلف را بررسی کرده و براساس آن‌ها تصمیم‌گیری کند که کدی اجرا شود یا خیر. ساختار if به تنهایی و همراه با سایر ساختارهای کنترلی می‌تواند در برنامه‌نویسی JavaScript به نحوه‌ای قدرتمند استفاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *