ساختار کنترلی Switch در JavaScript :

ساختار کنترلی Switch یکی از ساختارهای کنترلی در زبان برنامه‌نویسی JavaScript است که برای انتخاب از بین چند گزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ساختار به برنامه‌نویس امکان می‌دهد تا بر اساس یک مقدار مشخص، بین چندین مورد مختلف تصمیم‌گیری کند و برنامه را به شیوه‌ای متفاوت اجرا کند.

ساختار کنترلی Switch شامل یک عبارت انتخابی و چندین حالت (case) است. عبارت انتخابی مقداری است که برنامه‌نویس می‌خواهد بررسی کند. هر حالت نیز یک مقدار مشخص دارد و می‌تواند با مقدار عبارت انتخابی مطابقت داشته باشد. در صورتی که مقدار عبارت انتخابی با یکی از حالت‌ها مطابقت داشت، برنامه به دستورات مربوط به آن حالت پردازش می‌شود.

ساختار کنترلی Switch در JavaScript به شکل زیر تعریف می‌شود:

“`javascript
switch(expression) {
case value1:
// دستورات مربوط به value1
break;
case value2:
// دستورات مربوط به value2
break;
case value3:
// دستورات مربوط به value3
break;
default:
// دستورات مربوط به مقادیر دیگر
}
“`

دستور switch با عبارت انتخابی شروع می‌شود که مقدار آن برای بررسی با حالت‌ها استفاده می‌شود. سپس به ترتیب حالت‌ها بررسی می‌شوند. در صورتی که مقدار عبارت انتخابی با یکی از حالت‌ها مطابقت داشت، دستورات مربوط به آن حالت اجرا می‌شوند و برنامه به خارج از switch می‌رود. در صورتی که مقدار عبارت انتخابی با هیچ یک از حالت‌ها مطابقت نداشت، برنامه به دستورات مربوط به حالت پیش‌فرض (default) می‌رود.

دستور break در هر حالت برای خروج از switch استفاده می‌شود. در صورتی که این دستور را ننویسیم، برنامه به حالت‌های بعدی ادامه می‌دهد و تمام حالت‌هایی که با مقدار عبارت انتخابی مطابقت دارند را اجرا می‌کند.

همچنین، دستور default اجباری نیست و می‌توانیم آن را حذف کنیم. اگر default وجود نداشته باشد و هیچ یک از حالت‌ها با مقدار عبارت انتخابی مطابقت نداشتند، برنامه از switch خارج می‌شود و اجرا به دستورات بعدی ادامه می‌یابد.

استفاده از ساختار کنترلی Switch در JavaScript می‌تواند به برنامه‌نویس در تصمیم‌گیری‌های چندگانه کمک کند و کد را خواناتر و قابل‌فهم‌تر کند. این ساختار برای مواردی مانند رشته‌ها، اعداد، بولیان‌ها و حتی عناصر آرایه‌ها قابل استفاده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *