ساختار if در پایتون :

ساختار if در زبان برنامه‌نویسی پایتون یکی از ساختارهای کنترل جریان است که به برنامه‌نویسان امکان می‌دهد تا در صورت برقراری یا عدم برقراری یک شرط، بخشی از کد را اجرا یا نادیده بگیرند. ساختار if معمولا برای انتخاب بین چند حالت مختلف استفاده می‌شود و به برنامه‌نویس کنترل بیشتری بر روی اجرای برنامه‌اش می‌دهد.

در پایتون، ساختار if به صورت زیر تعریف می‌شود:

if شرط:
بلاک کد

شرط در اینجا یک عبارت بولی است که بررسی می‌شود. اگر شرط برقرار باشد، بلاک کد داخل if اجرا می‌شود و در غیر این صورت، برنامه به بعد از ساختار if می‌رود.

بلاک کد داخل if باید با یک تب فاصله داده شود. این تب فاصله برای نشان دادن اینکه کد داخل if است و اجرا خواهد شد استفاده می‌شود. معمولا برنامه‌نویسان از چهار فاصله یا یک تب برای هر سطر در بلاک کد استفاده می‌کنند.

اگر بخواهیم در صورت عدم برقراری شرط، کد دیگری اجرا شود، می‌توانیم از ساختار else استفاده کنیم. ساختار else به صورت زیر تعریف می‌شود:

if شرط:
بلاک کد
else:
بلاک کد دیگر

در اینجا، اگر شرط برقرار باشد، بلاک کد داخل if اجرا می‌شود و در غیر این صورت، بلاک کد داخل else اجرا می‌شود.

همچنین، اگر بخواهیم بیش از یک شرط را بررسی کنیم، می‌توانیم از ساختار elif استفاده کنیم. ساختار elif به صورت زیر تعریف می‌شود:

if شرط۱:
بلاک کد۱
elif شرط۲:
بلاک کد۲
else:
بلاک کد دیگر

در اینجا، ابتدا شرط۱ بررسی می‌شود و اگر برقرار باشد، بلاک کد۱ اجرا می‌شود. در غیر این صورت، شرط۲ بررسی می‌شود و اگر برقرار باشد، بلاک کد۲ اجرا می‌شود. در صورتی که هیچکدام از شرط‌ها برقرار نباشند، بلاک کد داخل else اجرا می‌شود.

در پایتون، ساختار if به صورت تودرتو نیز می‌تواند استفاده شود. این به برنامه‌نویس امکان می‌دهد تا شرایط متعددی را بررسی کند و در صورت برقراری یکی از آن‌ها، بلاک کد مربوطه را اجرا کند. ساختار if تودرتو به صورت زیر تعریف می‌شود:

if شرط۱:
بلاک کد۱
elif شرط۲:
بلاک کد۲
elif شرط۳:
بلاک کد۳
else:
بلاک کد دیگر

در اینجا، ابتدا شرط۱ بررسی می‌شود و اگر برقرار باشد، بلاک کد۱ اجرا می‌شود. در غیر این صورت، شرط۲ بررسی می‌شود و اگر برقرار باشد، بلاک کد۲ اجرا می‌شود. در صورتی که هیچکدام از شرط‌ها برقرار نباشند، شرط۳ بررسی می‌شود و اگر برقرار باشد، بلاک کد۳ اجرا می‌شود. در صورتی که هیچکدام از شرط‌ها برقرار نباشند، بلاک کد داخل else اجرا می‌شود.

در این مقاله، ساختار if در پایتون را بررسی کردیم و نحوه استفاده از شرط‌ها و بلاک‌های کد مربوطه را آموختیم. این ساختار به برنامه‌نویسان امکان می‌دهد تا کد خود را بر اساس شرایط مختلف اجرا کنند و به صورت دقیقتر کنترل کنند که کدی کدام حالت را دنبال کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *