عملگرهای رابطه ای و قیاسی در php :

عملگرهای رابطه ای و قیاسی در زبان برنامه نویسی PHP ابزارهای قدرتمندی هستند که به برنامه نویسان امکان مقایسه و بررسی روابط بین مقادیر را می دهند. این عملگرها برای مقایسه اعداد، رشته ها، آرایه ها و دیگر نوع های داده در PHP استفاده می شوند.

اولین عملگر رابطه ای در PHP عملگر Equal (==) است. این عملگر برای بررسی برابری دو مقدار استفاده می شود. اگر دو مقدار برابر باشند، عبارت مقایسه به True تبدیل می شود و در غیر این صورت به False تبدیل می شود. به عنوان مثال:

$number1 = 10;
$number2 = 5;

if ($number1 == $number2) {
echo “دو عدد برابر هستند”;
} else {
echo “دو عدد برابر نیستند”;
}

در این مثال، عبارت مقایسه به False تبدیل می شود و پیام “دو عدد برابر نیستند” چاپ می شود.

عملگرهای بزرگتر بزرگتر مساوی (>=) و بزرگتر (>) برای مقایسه اعداد استفاده می شوند. عملگر بزرگتر بزرگتر مساوی بررسی می کند که آیا یک مقدار بزرگتر یا مساوی با دیگری است یا خیر. عملگر بزرگتر بررسی می کند که آیا یک مقدار بزرگتر از دیگری است یا خیر. به عنوان مثال:

$number1 = 10;
$number2 = 5;

if ($number1 >= $number2) {
echo “عدد اول بزرگتر یا مساوی عدد دوم است”;
} else {
echo “عدد اول کوچکتر از عدد دوم است”;
}

در این مثال، عبارت مقایسه به True تبدیل می شود و پیام “عدد اول بزرگتر یا مساوی عدد دوم است” چاپ می شود.

عملگرهای کوچکتر کوچکتر مساوی (<=) و کوچکتر (<) نیز برای مقایسه اعداد استفاده می شوند و به همان صورت عمل می کنند که عملگرهای بزرگتر.

عملگرهای نامساوی (!=) و همچنین برابری نامساوی (!==) برای مقایسه دو مقدار به کار می روند. عملگر نامساوی بررسی می کند که آیا دو مقدار نامساوی هستند یا خیر. عملگر برابری نامساوی بررسی می کند که دو مقدار نامساوی از نظر نوع و مقدار هستند یا خیر. به عنوان مثال:

$number1 = 10;
$number2 = 5;

if ($number1 != $number2) {
echo “دو عدد نامساوی هستند”;
} else {
echo “دو عدد مساوی هستند”;
}

در این مثال، عبارت مقایسه به True تبدیل می شود و پیام “دو عدد نامساوی هستند” چاپ می شود.

در نهایت، عملگر انتساب (==) برای انتساب مقدار یک عبارت مقایسه به یک متغیر استفاده می شود. به عنوان مثال:

$number1 = 10;
$number2 = 5;

$result = ($number1 > $number2) ? “عدد اول بزرگتر است” : “عدد دوم بزرگتر است”;

در این مثال، عبارت مقایسه به True تبدیل می شود و مقدار “عدد اول بزرگتر است” به متغیر $result انتساب می شود.

به طور خلاصه، عملگرهای رابطه ای و قیاسی در PHP ابزارهای قدرتمندی هستند که به برنامه نویسان امکان مقایسه و بررسی روابط بین مقادیر را می دهند. با استفاده از این عملگرها، برنامه نویسان قادر به انجام شرایط و عملیات مختلف بر اساس روابط و قیمت های مختلف در PHP می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *