عملگرها در JavaScript :

عملگرها یکی از اجزای مهم و بنیادی زبان برنامه نویسی JavaScript هستند. عملگرها به ما اجازه می دهند تا عملیات مختلفی را روی داده ها و متغیرها انجام دهیم. در این مقاله، به بررسی نحوه استفاده از عملگرها در JavaScript می پردازیم و نمونه هایی از آنها را بررسی خواهیم کرد.

در JavaScript، عملگرها به دو دسته تقسیم می شوند: عملگرهای یکانی (Unary operators) و عملگرهای دوانی (Binary operators). عملگرهای یکانی فقط یک عملیات را بر روی یک متغیر یا داده انجام می دهند، در حالی که عملگرهای دوانی دو متغیر را با یکدیگر ترکیب می کنند و عملیاتی روی آنها انجام می دهند.

نمونه ای از عملگرهای یکانی عبارتند از:

– عملگر منهای یکانی (Negation operator): با استفاده از این عملگر، می توانیم عدد را منفی کنیم. به عنوان مثال، -5 اعداد 5 را به منفی 5 تبدیل می کند.

– عملگر تغییر علامت (Increment operator): با استفاده از این عملگر، می توانیم یک عدد را یک واحد افزایش دهیم. به عنوان مثال، i++ عدد i را یک واحد افزایش می دهد.

– عملگر تغییر علامت (Decrement operator): با استفاده از این عملگر، می توانیم یک عدد را یک واحد کاهش دهیم. به عنوان مثال، i– عدد i را یک واحد کاهش می دهد.

نمونه ای از عملگرهای دوانی عبارتند از:

– عملگر جمع (Addition operator): با استفاده از این عملگر، می توانیم دو عدد را با هم جمع کنیم. به عنوان مثال، 2 + 3 مقدار 5 را بر می گرداند.

– عملگر تفریق (Subtraction operator): با استفاده از این عملگر، می توانیم یک عدد را از دیگری کم کنیم. به عنوان مثال، 5 – 3 مقدار 2 را بر می گرداند.

– عملگر ضرب (Multiplication operator): با استفاده از این عملگر، می توانیم دو عدد را با هم ضرب کنیم. به عنوان مثال، 2 * 3 مقدار 6 را بر می گرداند.

– عملگر تقسیم (Division operator): با استفاده از این عملگر، می توانیم یک عدد را بر یک عدد دیگر تقسیم کنیم. به عنوان مثال، 6 / 3 مقدار 2 را بر می گرداند.

– عملگر تقسیم صحیح (Integer division operator): با استفاده از این عملگر، می توانیم یک عدد را بر یک عدد دیگر تقسیم کرده و قسمت صحیح آن را برگردانیم. به عنوان مثال، 7 \ 3 مقدار 2 را بر می گرداند.

علاوه بر عملگرهای یکانی و دوانی، در JavaScript عملگرهای دیگری نیز وجود دارند که در این مقاله به آنها اشاره نشده است. اما این مقاله به شما یک نگاه کلی در مورد عملگرها در JavaScript داده است و به شما کمک خواهد کرد تا در برنامه های خود از آنها بهره ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *