عملگر حسابی در JavaScript :

JavaScript یک زبان برنامه نویسی سطح بالا است که برای توسعه وب استفاده می شود. این زبان دارای عملگرهای حسابی متنوعی است که به برنامه نویسان اجازه می دهد عملیات حسابی را بر روی اعداد و رشته ها انجام دهند.

یکی از عملگرهای حسابی پایه JavaScript عبارت است از:

– عملگر جمع (+): این عملگر برای اضافه کردن دو عدد یا پیوستن دو رشته استفاده می شود. به عنوان مثال:

“`javascript
var a = 5;
var b = 3;
var c = a + b;
console.log(c); // Output: 8

var str1 = “Hello”;
var str2 = “World”;
var str3 = str1 + ” ” + str2;
console.log(str3); // Output: Hello World
“`

– عملگر تفریق (-): این عملگر برای کم کردن دو عدد استفاده می شود. به عنوان مثال:

“`javascript
var a = 5;
var b = 3;
var c = a – b;
console.log(c); // Output: 2
“`

– عملگر ضرب (*): این عملگر برای ضرب دو عدد استفاده می شود. به عنوان مثال:

“`javascript
var a = 5;
var b = 3;
var c = a * b;
console.log(c); // Output: 15
“`

– عملگر تقسیم (/): این عملگر برای تقسیم دو عدد استفاده می شود. به عنوان مثال:

“`javascript
var a = 6;
var b = 3;
var c = a / b;
console.log(c); // Output: 2
“`

– عملگر باقیمانده (%): این عملگر برای محاسبه باقیمانده تقسیم دو عدد استفاده می شود. به عنوان مثال:

“`javascript
var a = 7;
var b = 3;
var c = a % b;
console.log(c); // Output: 1
“`

– عملگر توان (**): این عملگر برای محاسبه توان دو عدد استفاده می شود. به عنوان مثال:

“`javascript
var a = 2;
var b = 3;
var c = a ** b;
console.log(c); // Output: 8
“`

علاوه بر عملگرهای حسابی پایه، JavaScript دارای عملگرهای دیگری نیز است که برای محاسبات پیچیده تر استفاده می شوند، مانند عملگرهای نسبیتی (++, –)، عملگرهای منطقی (&&, ||) و عملگرهای مقایسه (==, !=, <, >، <=، >=).

با استفاده از عملگرهای حسابی در JavaScript، برنامه نویسان قادرند تا عملیات حسابی را در برنامه خود انجام دهند و نتیجه را به عنوان خروجی نشان دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *