عملگر سه حالته یا شرطی (Conditional Operator) در JavaScript یک عملگر است که اجازه می‌دهد براساس یک شرط، یک مقدار را انتخاب کنیم. این عملگر به صورت زیر تعریف می‌شود:

condition ? value1 : value2

در اینجا، condition یک عبارت بولی است که با بررسی صحت آن، به یکی از دو مقدار value1 و value2 منتهی می‌شود. اگر condition true باشد، value1 انتخاب می‌شود و در غیر این صورت، value2 انتخاب می‌شود.

مثال‌های زیر نحوه استفاده از عملگر سه حالته را نشان می‌دهند:

var age = 20;
var message = (age >= 18) ? “شما بالای ۱۸ سال هستید” : “شما زیر ۱۸ سال هستید”;
console.log(message);

در این مثال، ابتدا مقدار ۲۰ به متغیر age اختصاص داده شده است. سپس با استفاده از عملگر سه حالته، شرط age >= 18 بررسی می‌شود. اگر این شرط برقرار باشد، مقدار “شما بالای ۱۸ سال هستید” به متغیر message اختصاص داده می‌شود و در غیر این صورت، مقدار “شما زیر ۱۸ سال هستید” به متغیر message اختصاص داده می‌شود. در نهایت، مقدار متغیر message در کنسول چاپ می‌شود.

var score = 80;
var result = (score >= 60) ? “قبول” : “مردود”;
console.log(result);

در این مثال، مقدار ۸۰ به متغیر score اختصاص داده شده است. با استفاده از عملگر سه حالته، شرط score >= 60 بررسی می‌شود. اگر این شرط برقرار باشد، مقدار “قبول” به متغیر result اختصاص داده می‌شود و در غیر این صورت، مقدار “مردود” به متغیر result اختصاص داده می‌شود. در نهایت، مقدار متغیر result در کنسول چاپ می‌شود.

عملگر سه حالته برای تسهیل نوشتن کد و انتخاب مقدار براساس شرایط مختلف بسیار مفید است و به برنامه‌نویسان امکان می‌دهد کد خود را کوتاه‌تر و خواناتر نوشته و در عین حال، قابلیت خوانایی و قابلیت نگهداری بالا را حفظ کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *