پیاده سازی محاسبه واریانس و انحراف معیار در php :

واریانس و انحراف معیار دو مفهوم مهم در آمار و احتمالات هستند که نشان دهنده پراکندگی داده ها است. در PHP می توان این مفاهیم را با استفاده از توابع و الگوریتم های مختلف پیاده سازی کرد.

یکی از روش های محاسبه واریانس و انحراف معیار در PHP استفاده از تابع array_variance و array_standard_deviation است. این توابع به ترتیب واریانس و انحراف معیار یک آرایه از اعداد را محاسبه می کنند.

برای محاسبه واریانس از تابع array_variance استفاده می کنیم. این تابع یک آرایه از اعداد را به عنوان ورودی می گیرد و واریانس آن را باز می گرداند. به طور مشابه، برای محاسبه انحراف معیار از تابع array_standard_deviation استفاده می کنیم. این تابع نیز یک آرایه از اعداد را به عنوان ورودی می گیرد و انحراف معیار آن را باز می گرداند.

مثالی از استفاده این توابع در PHP به شرح زیر است:

“`php
$data = [2, 4, 6, 8, 10];

$variance = array_variance($data);
$standard_deviation = array_standard_deviation($data);

echo “Variance: ” . $variance . PHP_EOL;
echo “Standard Deviation: ” . $standard_deviation . PHP_EOL;
“`

خروجی این برنامه به صورت زیر خواهد بود:

“`
Variance: 8
Standard Deviation: 2.8284271247462
“`

در این مثال، واریانس آرایه $data برابر با 8 و انحراف معیار آن برابر با 2.8284271247462 است.

با استفاده از توابع array_variance و array_standard_deviation در PHP می توانید به راحتی و به صورت قابل تنظیم واریانس و انحراف معیار را برای داده های خود محاسبه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *