Operatorهای حسابی و مقایسه‌ای در پایتون :

در زبان برنامه‌نویسی پایتون، عملگرها یکی از اجزای اساسی است که برای انجام عملیات حسابی و مقایسه‌ای بین داده‌ها استفاده می‌شوند. پایتون دارای یک مجموعه عملگرهای داخلی است که به کاربر امکان می‌دهد عملیات‌های مختلف را بر روی داده‌ها انجام دهد.

اجزای اصلی عملگرها در پایتون شامل عملگرهای حسابی و عملگرهای مقایسه‌ای است. عملگرهای حسابی عملیات‌هایی مانند جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را بین داده‌ها انجام می‌دهند. عملگرهای مقایسه‌ای به کاربر امکان می‌دهد دو عبارت را با یکدیگر مقایسه کند و نتیجه را به عنوان یک مقدار درست یا غلط برگرداند.

عملگرهای حسابی در پایتون شامل عملگرهای زیر است:

– جمع (+): این عملگر به دو عدد را دریافت کرده و نتیجه جمع آن‌ها را برمی‌گرداند.
– تفریق (-): این عملگر به دو عدد را دریافت کرده و نتیجه تفریق آن‌ها را برمی‌گرداند.
– ضرب (*): این عملگر به دو عدد را دریافت کرده و نتیجه ضرب آن‌ها را برمی‌گرداند.
– تقسیم (/): این عملگر به دو عدد را دریافت کرده و نتیجه تقسیم آن‌ها را برمی‌گرداند.
– تقسیم صحیح (//): این عملگر به دو عدد را دریافت کرده و نتیجه تقسیم صحیح آن‌ها را برمی‌گرداند.
– باقیمانده تقسیم (%): این عملگر به دو عدد را دریافت کرده و باقیمانده تقسیم آن‌ها را برمی‌گرداند.
– توان (**): این عملگر به دو عدد را دریافت کرده و نتیجه توان آن‌ها را برمی‌گرداند.

عملگرهای مقایسه‌ای در پایتون شامل عملگرهای زیر است:

– برابری (==): این عملگر به دو عبارت را دریافت کرده و در صورتی که مقدار آن‌ها برابر باشد، مقدار درست را برمی‌گرداند. در غیر این صورت، مقدار غلط را برمی‌گرداند.
– نابرابری (!=): این عملگر به دو عبارت را دریافت کرده و در صورتی که مقدار آن‌ها برابر نباشد، مقدار درست را برمی‌گرداند. در غیر این صورت، مقدار غلط را برمی‌گرداند.
– بزرگتری (>): این عملگر به دو عبارت را دریافت کرده و در صورتی که عبارت اول بزرگتر از عبارت دوم باشد، مقدار درست را برمی‌گرداند. در غیر این صورت، مقدار غلط را برمی‌گرداند.
– کوچکتری (<): این عملگر به دو عبارت را دریافت کرده و در صورتی که عبارت اول کوچکتر از عبارت دوم باشد، مقدار درست را برمی‌گرداند. در غیر این صورت، مقدار غلط را برمی‌گرداند.
– بزرگتر یا مساوی (>=): این عملگر به دو عبارت را دریافت کرده و در صورتی که عبارت اول بزرگتر یا مساوی با عبارت دوم باشد، مقدار درست را برمی‌گرداند. در غیر این صورت، مقدار غلط را برمی‌گرداند.
– کوچکتر یا مساوی (<=): این عملگر به دو عبارت را دریافت کرده و در صورتی که عبارت اول کوچکتر یا مساوی با عبارت دوم باشد، مقدار درست را برمی‌گرداند. در غیر این صورت، مقدار غلط را برمی‌گرداند.

عملگرهای حسابی و مقایسه‌ای در پایتون ابزارهای قدرتمندی هستند که به برنامه‌نویسان امکان می‌دهند تا عملیات‌های پیچیده را با سهولت انجام دهند. با استفاده از این عملگرها، برنامه‌نویسان می‌توانند داده‌ها را با هم مقایسه کرده و نتیجه‌ی مورد نظر را براساس شرایط مورد نظر دریافت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *