معانی و تعاریف لغت Pollute به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

There are several common collocations for the verb “pollute”, which means to contaminate or make something impure. Here are a few examples:

1. Air pollution: This refers to the presence of harmful substances in the air, such as carbon monoxide, sulfur dioxide, and particulate matter. Air pollution can have serious health effects, including respiratory problems, heart disease, and cancer.

2. Water pollution: This occurs when harmful substances, such as chemicals, sewage, or waste products, are released into bodies of water, such as rivers, lakes, or oceans. Water pollution can harm aquatic life, make water unsafe for human consumption, and damage ecosystems.

3. Soil pollution: This refers to the contamination of soil by harmful substances, such as pesticides, heavy metals, or industrial waste. Soil pollution can make it difficult for plants to grow, harm wildlife, and pose health risks to humans who come into contact with contaminated soil.

4. Noise pollution: This occurs when excessive noise levels disrupt the environment and cause harm to human health and well-being. Examples of noise pollution include traffic noise, construction noise, and loud music.

5. Light pollution: This refers to the excessive or misdirected use of artificial light, which can have negative effects on wildlife, disrupt ecosystems, and waste energy.

These are just a few examples of common collocations for the verb “pollute”. Other collocations may include specific types of pollution, such as plastic pollution or radioactive pollution, or phrases such as “pollute the environment” or “pollute the atmosphere”.

/Pollute : /Alternative text

معنی Pollute :

متن جایگزین

 : Definition of Pollute

Alternative text

تعریف Pollute :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Pollute

Alternative text

نقش ها و کاربردها Pollute :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Pollute :

Alternative text

متضاد Antonyms for Pollute :

Alternative text

First Known Use of Pollute : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Pollute : متن جایگزین

 : History and Etymology for Pollute

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Pollute :

متن جایگزین

 : Examples of Pollute in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Pollute در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود این آموزش :

به پایان آموزش لغت Pollute از درس دوازدهم کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت رسیدیم. چنانچه استاد دانشگاه، مدرس آموزشگاه، معلم مدرسه، دانشجو و یا دانش پژوه رشته های مرتبط با زبان های خارجه علی الخصوص زبان انگلیسی هستید و در زمینه یادگیری لغات و آموزش کتاب 504 واژه، دارای دانش و تجربه خاصی می باشید. از شما مخاطب گرامی درخواست می شود لطفا دانش و تجربیات خودتان را در ارتباط با سایر تعاریف، معانی، نقش ها، کاربردها، مترادف ها، متضادها، جملات نمونه، تاریخچه، ریشه شناسی و … این لغت از طریق بخش نظرات در پایین همین صفحه با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله در میان بگذارید. همچنین ما با آغوش باز از گوشزد اشتباهات علمی یا نگارشی موجود در این آموزش از طرف شما کاربران گرامی استقبال خواهیم کرد و قدردان همراهی شما عزیزان خواهیم بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *