Substr در JavaScript :

Substr در JavaScript یک تابع است که برای برش یک بخش از یک رشته (string) در JavaScript استفاده می‌شود. با استفاده از این تابع، می‌توان یک رشته را به دو بخش تقسیم کرد و بخش مورد نظر را بازگرداند.

تابع Substr در JavaScript دارای سه پارامتر است:

1. اندیس شروع (start): این پارامتر نشان می‌دهد از کجا باید برش انجام شود. این پارامتر باید یک عدد صحیح مثبت باشد.

2. طول بخش (length): این پارامتر نشان می‌دهد که چند کاراکتر باید برش شود. این پارامتر باید یک عدد صحیح مثبت باشد.

3. رشته اصلی (string): این پارامتر نشان می‌دهد که بخش مورد نظر از کدام رشته باید برش گردد.

تابع Substr در JavaScript به صورت زیر استفاده می‌شود:

“`javascript
substr(start, length)
“`

برای مثال، فرض کنید ما یک رشته به نام “Hello World” داریم و می‌خواهیم بخشی از آن را برش دهیم. اگر بخش “World” را برش دهیم، کد زیر را می‌توانیم بنویسیم:

“`javascript
var str = “Hello World”;
var res = str.substr(6, 5);
console.log(res); // “World”
“`

در این مثال، پارامتر start برابر با 6 است (به دلیل اینکه بخش “World” از ششمین کاراکتر آغاز می‌شود) و پارامتر length برابر با 5 است (به دلیل اینکه بخش “World” پنج کاراکتر طول دارد).

اگر مقدار پارامتر length را خالی بگذاریم، برش از محل start تا انتهای رشته انجام می‌شود. به عنوان مثال، اگر بخواهیم تمامی کاراکترهای بعد از ششمین کاراکتر را بریم، کد زیر را می‌توانیم بنویسیم:

“`javascript
var str = “Hello World”;
var res = str.substr(6);
console.log(res); // “World”
“`

در این مثال، پارامتر start برابر با 6 است و پارامتر length خالی است، بنابراین تمامی کاراکترهای بعد از ششمین کاراکتر برش داده می‌شوند.

تابع Substr در JavaScript یکی از توابع پرکاربرد در برنامه‌نویسی JavaScript است. با استفاده از این تابع، می‌توان به راحتی بخشی از یک رشته را برش داده و بازگرداند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *