معانی و تعاریف لغت To throw someone a curve به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“To throw someone a curve” is an idiomatic expression that means to surprise or confuse someone with something unexpected or difficult. Here are some common collocations for this phrase:

1. To throw someone a curveball: This is the most common collocation for “to throw someone a curve.” A curveball is a type of pitch in baseball that is difficult to hit because it changes direction unexpectedly. So, to “throw someone a curveball” means to surprise or confuse them with something unexpected.

Example: The interviewer threw me a curveball when she asked me about my weaknesses.

2. To throw someone a curveball question: This collocation is similar to the first one, but it specifically refers to a surprising or difficult question.

Example: The professor threw us a curveball question on the final exam that no one was prepared for.

3. To throw someone a curveball situation: This collocation refers to a surprising or difficult situation that someone is faced with.

Example: The sudden loss of funding threw the company a curveball situation that they had to quickly adapt to.

4. To throw someone a curveball challenge: This collocation refers to a difficult or unexpected challenge that someone is faced with.

Example: The new project threw the team a curveball challenge that required them to think creatively to overcome it.

Overall, “to throw someone a curve” is a versatile expression that can be used in a variety of contexts to describe surprising or difficult situations.

/To throw someone a curve : /Alternative text

معنی To throw someone a curve :

متن جایگزین

 : Definition of To throw someone a curve

Alternative text

تعریف To throw someone a curve :

متن جایگزین

 : uses and roles of the To throw someone a curve

Alternative text

نقش ها و کاربردها To throw someone a curve :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for To throw someone a curve :

Alternative text

متضاد Antonyms for To throw someone a curve :

Alternative text

First Known Use of To throw someone a curve : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از To throw someone a curve : متن جایگزین

 : History and Etymology for To throw someone a curve

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی To throw someone a curve :

متن جایگزین

 : Examples of To throw someone a curve in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از To throw someone a curve در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه to throw someone a curve به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته فوق العاده الف کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *