معانی و تعاریف لغت To upset the apple cart به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“To upset the apple cart” is an idiomatic expression that means to cause disruption or chaos by interfering with a situation that was previously stable or predictable. Here are some common collocations for this phrase:

1. Upset the apple cart: This is the most common collocation for the phrase and refers to the act of causing disruption or chaos.

Example: The sudden resignation of the CEO upset the apple cart and caused a lot of uncertainty in the company.

2. Tip over the apple cart: This collocation is similar in meaning to “upset the apple cart” and refers to causing a situation to become unstable or chaotic.

Example: The unexpected announcement of the new policy tipped over the apple cart and led to widespread protests.

3. Shake up the apple cart: This collocation also means to cause disruption or chaos, but with the added connotation of making significant changes to a situation.

Example: The new manager came in and shook up the apple cart by implementing a series of radical changes to the company’s operations.

4. Rock the apple cart: This collocation is similar in meaning to “upset the apple cart” and refers to causing a situation to become unstable or unpredictable.

Example: The sudden departure of the team’s star player rocked the apple cart and left the team struggling to find a replacement.

5. Spill the apple cart: This collocation refers to causing a situation to become chaotic or disorganized, often as a result of careless or reckless behavior.

Example: The employee’s careless mistake spilled the apple cart and caused a lot of damage to the company’s reputation.

/To upset the apple cart : /Alternative text

معنی To upset the apple cart :

متن جایگزین

 : Definition of To upset the apple cart

Alternative text

تعریف To upset the apple cart :

متن جایگزین

 : uses and roles of the To upset the apple cart

Alternative text

نقش ها و کاربردها To upset the apple cart :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for To upset the apple cart :

Alternative text

متضاد Antonyms for To upset the apple cart :

Alternative text

First Known Use of To upset the apple cart : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از To upset the apple cart : متن جایگزین

 : History and Etymology for To upset the apple cart

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی To upset the apple cart :

متن جایگزین

 : Examples of To upset the apple cart in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از To upset the apple cart در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه to upset the apple cart به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته سی و هفتم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *