while روی List در پایتون :

یکی از ویژگی های قدرتمند زبان برنامه نویسی پایتون، قابلیت استفاده از حلقه while بر روی لیست ها است. حلقه while یک نوع حلقه تکراری است که به تکرار یک بلاک کد تا زمانی که یک شرط خاص برقرار باشد، ادامه می دهد. در این مقاله، به مثال هایی از استفاده از حلقه while بر روی لیست ها در پایتون خواهیم پرداخت.

یکی از کاربردهای معمول حلقه while بر روی لیست ها، استفاده از آن برای جستجو در لیست است. به عنوان مثال، فرض کنید یک لیست از اعداد صحیح داریم و می خواهیم بررسی کنیم که آیا عدد 5 در لیست وجود دارد یا خیر. در این حالت می توانیم از حلقه while به شکل زیر استفاده کنیم:

“`python
numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
found = False
index = 0

while not found and index < len(numbers):
if numbers[index] == 5:
found = True
else:
index += 1

if found:
print(“عدد 5 در لیست وجود دارد.”)
else:
print(“عدد 5 در لیست وجود ندارد.”)
“`

در این کد، ما یک متغیر به نام `found` برای ذخیره نتیجه جستجو ایجاد کرده ایم که به طور اولیه به False مقداردهی شده است. همچنین یک شمارنده به نام `index` نیز ایجاد کرده ایم که به طور اولیه به 0 مقداردهی شده است. در هر مرحله از حلقه، ابتدا بررسی می کنیم که آیا شرط `not found and index < len(numbers)` برقرار است یعنی هنوز به انتهای لیست نرسیده ایم و هنوز عدد 5 را پیدا نکرده ایم. در صورتی که این شرط برقرار باشد، عدد فعلی را با عدد 5 مقایسه می کنیم. اگر عدد فعلی با عدد 5 برابر باشد، مقدار `found` را به True تغییر می دهیم و در غیر این صورت شمارنده را یک واحد افزایش می دهیم. پس از خروج از حلقه، با استفاده از شرط `if found` بررسی می کنیم که آیا عدد 5 در لیست وجود دارد یا خیر و متناظراً پیام مناسب را چاپ می کنیم.

یک کاربرد دیگر حلقه while بر روی لیست ها، حذف عناصر خاصی است. به عنوان مثال، فرض کنید یک لیست از اعداد صحیح داریم و می خواهیم همه عناصر با مقدار 5 را از لیست حذف کنیم. در این حالت نیز می توانیم از حلقه while به شکل زیر استفاده کنیم:

“`python
numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
index = 0

while index < len(numbers):
if numbers[index] == 5:
numbers.remove(numbers[index])
else:
index += 1

print(numbers)
“`

در این کد، ما یک شمارنده به نام `index` ایجاد کرده ایم که به طور اولیه به 0 مقداردهی شده است. در هر مرحله از حلقه، ابتدا بررسی می کنیم که آیا شرط `index < len(numbers)` برقرار است یعنی هنوز به انتهای لیست نرسیده ایم. در صورتی که این شرط برقرار باشد، عدد فعلی را با عدد 5 مقایسه می کنیم. اگر عدد فعلی با عدد 5 برابر باشد، آن را از لیست حذف می کنیم و در غیر این صورت شمارنده را یک واحد افزایش می دهیم. پس از خروج از حلقه، لیست نهایی را چاپ می کنیم.

در این مقاله، از دو کاربرد معمول حلقه while بر روی لیست ها در پایتون صحبت کردیم. البته این تنها چند نمونه از کاربردهای ممکن حلقه while بر روی لیست ها است و می توانید با استفاده از این ویژگی قدرتمند زبان پایتون، برنامه های متنوعی را طراحی و پیاده سازی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *